Untitled deck

Created by: @rusyanguyen20180

This is Chapter 12

👁 Public

Tagged as: Quickz!

History:

  • Last updated last year
  • Created last year

Played 3 times

Practiced 0 times

Host Practice
View all comments
1. Phát biểu nào sau đây về CMT không đổi là KHÔNG đúng?
A. Lãi suất CMT được liên kết với chứng khoán kho bạc của U. S. có kỳ hạn tương đương
B. Có kỳ hạn nằm trong khoảng 2-5 năm
C. Kỳ hạn là không đổi
D. Thời gian đáo hạn thường dài hơn thời gian thanh toán của hoán đổi
2. Loại hoán đổi cơ bản và phổ biến nhất được gọi là
A. Hoán đổi vanilla thuần nhất
B. Hoán đổi basic
C. Hoán đổi chứng khoán
D. Hoán đổi hàng hóa
3. Giá trị của một hợp đồng hoán đổi được xác định khi thanh toán lãi suất cố định và nhận thanh toán lãi suất thả nổi:
A. Giá trị trái phiếu lãi suất thả nổi trừ đi giá trị trái phiếu lãi suất cố định
B. Giá trị trái phiếu lãi suất cố định trừ đi giá trị của trái phiếu lãi suất thả nổi
C. Giá trị trái phiếu lãi suất thả nổi trừ giá trị trái phiếu lãi suất thả nổi
D. Giá trị trái phiếu lãi suất cố định trừ giá trị trái phiếu lãi suất cố định
4. Hoán đổi tiền tệ là
A. Trao đổi các khoản thanh toán theo tỷ giá thả nổi cho các khoản thanh toán theo tỷ lệ cố định.
B. Trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác trên thị trường hối đoái giao ngay.
C. Trao đổi các khoản thanh toán lãi suất bằng một loại tiền tệ để trả tiền lãi bằng một loại tiền tệ khác.
D. Trao đổi các điều khoản của giao ước nợ ở một quốc gia cho những điều khoản ở quốc gia khác
5. Rủi ro tỷ giá hối đoái là yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị hoán đổi?
A. Đúng
B. Sai
6. Giao dịch hoán đổi Swap là:
A. Giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng
B. Giao dịch có kỳ hạn từ lớn hơn 0 đến 6 Tháng
C. Giao dịch giữa hai ngân hàng thương mại đổi ngoại tệ cho nhau, sau một thời gian đổi lại với tỷ giá khác được xác định trước
D. Một giao dịch kép bao gồm mua và bán có kỳ hạn, tương tự cho vay lẫn nhau trong một thời gian
7. Đâu không phải là cấu trúc của một hoán đổi chứng khoán tiêu chuẩn:
A. Hoán đổi tỷ suất sinh lợi chứng khoán và lãi suất cố định
B. Hoán đổi tỷ suất sinh lợi chứng khoán và lãi suất thả nổi
C. Hoán đổi tỷ suất sinh lợi của hai chứng khoán
D. Hoán đổi lãi suất cố định và lãi suất thả nổi
8. Có mấy loại hợp đồng hoán đổi:
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
9. Hoán đổi chứng khoán nào sau đây tương đương với việc phát hành một trái phiếu lãi suất cố định và sử dụng số tiền thu được để mua chứng khoán
A. Hoán đổi trả theo lãi suất cố định và nhận theo tỷ suất sinh lợi của chứng khoán
B. Hoán đổi trả theo tỷ suất sinh lợi của chứng khoán và nhận theo lãi suất cố định
C. Cả A và B đều đúng
D. Hoán đổi trả theo lãi suất cố định và nhận theo lãi suất thả nổi