Quickz

Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime Anime - Practice mode
Question 1/61 0:00

Who is this?

Goku
Katsuki Bakugo
Naruto Uzumaki
Izuku Midoriya AKA Deku